Termeni și condiții generale pentru vânzarea și livrarea de mărfuri

ale

Ocolului Silvic Lignum S.R.L.

având sediul social în Jud. Bacau, Oras Darmanesti, str. Energiei, nr. 415, cladire Sediu Administrativ, Biroul nr. 1

1. Domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale se aplică relațiilor comerciale actuale și viitoare ale OCOLULUI SILVIC LIGNUM S.R.L., incluzând oricare dintre sucursalele și punctele sale de lucru, (denumită în continuare pe scurt: „Lignum”) cu agenții economici (în sensul legilor protecției consumatorilor, denumiți în continuare pe scurt: „Clientul”) pentru furnizarea de bunuri și servicii de către LIGNUM, inclusiv discuțiile și informările precontractuale. Se va aplica versiunea relevantă valabilă la data încheierii contractului sau versiunea valabilă la momentul contactului dintre LIGNUM și Client, în cazul în care nu se încheie un contract.

1.2 Termenii și condițiile generale diferite ale Clientului, chiar dacă sunt cunoscute LIGNUM, nu se vor aplica dacă LIGNUM nu își exprimă în mod explicit acordul, în formă scrisă, asupra aplicabilității acestora.

2. Ofertele, încheierea contractului,
conținutul obligațiilor contractuale, înregistrarea conversației

2.1 Ofertele LIGNUM sunt indicative și pot fi modificate fără notificare. Declarațiile contractuale ale LIGNUM, precum şi toate modificările și completările aduse acestora sunt lipsite de caracter angajant până în momentul în care nu au fost confirmate în scris sau pe e-mail sau executate în fapt de către LIGNUM. LIGNUM are dreptul de a transmite documentele relevante legate de comanda Clientului prin e-mail sau în orice altă formă electronică. Toate transmiterile către orice adresă de e-mail sau altă adresă electronică indicată de către Client vor fi considerate că au fost valabil transmise Clientului. Clientul este obligat să folosească mijloacele tehnice pentru a primi documente electronice și este responsabil pentru asigurarea integrității conținutului și lizibilității documentelor electronice.

2.2 Caracteristicile produselor și serviciilor (specificațiile tehnice), inclusiv caracterul adecvat pentru utilizări specifice, precum și conformitatea cu standardele (mostre, modele, mesaje publicitare) au caracter obligatoriu doar dacă au fost convenite în mod explicit în scris. Cu toate acestea, LIGNUM îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice sau de altă natură.

2.3 LIGNUM este dreptul de a refuza sau de a reduce livrările (viitoare), de exemplu, după o examinare a bonității Clientului sau din cauza indisponibilității bunurilor și serviciilor, fără nicio responsabilitate juridică pentru aceasta.

2.4 LIGNUM are dreptul de a înregistra și stoca toate comunicările cu clienții pentru a le dovedi conținutul în cazuri de reclamații, precum și pentru asigurarea internă a calității și pentru formarea personalului. Clientul își poate revoca oricând acordul.

3. Prețurile

3.1 Prețurile LIGNUM se pot modifica fără notificare și se înțeleg, dacă nu s-a convenit altfel în mod explicit în scris (în special prin INCOTERMS), ca fiind imediat scadente la plată fără nici un discount de plată, fără TVA, pentru livrările ex-works și de asemenea fără ambalaj, încărcare, transport, asigurare sau alte cheltuieli conexe, cum ar fi impozitele, taxele vamale sau alte taxe. Astfel de cheltuieli conexe vor fi percepute suplimentar față de preț.

3.2 Deducerile acordate Clientului (sconturi de plată sau de vânzări, rambursări, etc.) și alte condiţii mai favorabile pentru Client în comparaţie cu acești termeni și condiții generale nu se aplică în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată, a altor încălcări ale contractului sau incapacității de plată a Clientului.

3.3 Bunurile și serviciile furnizate după o perioadă de şase săptămâni de la confirmarea comenzii (de ex., livrările succesive, livrările la cerere) pot fi facturate cu prețurile actuale, indiferent de existența unui acord de preţ fix, dacă nu s-a convenit altfel, în mod explicit, în scris.

3.4 În cazul oricărei majorări a cheltuielilor legate de materia primă, transport, energie sau manoperă, cu sau peste 3 % din valoarea totală, survenite după încheierea contractului, LIGNUM are dreptul să majoreze în mod corespunzător prețul convenit şi să notifice Clientul asupra acestei majorări. Majorarea preţurilor se aplică după 14 zile calendaristice de la notificarea Clientului.

3.5 În cazul în care preţurile au fost convenite într-o altă monedă decât euro şi, după încheierea contractului, moneda respectivă se depreciază faţă de euro cu 3 % sau mai mult, LIGNUM are dreptul de a majora în mod corespunzător preţul convenit și de a notifica Clientul asupra acestei majorări. Majorarea preţurilor se aplică după 14 zile calendaristice de la notificarea Clientului.

3.6 Clientul poate ridica obiecții față de orice factură în termen de cinci zile de la primirea unei astfel de facturi. După acest termen factura se consideră ca fiind acceptată de către Client.

4. Plățile, neîndeplinirea obligațiilor de plată

4.1 Plăţile Clientului se consideră a fi efectuate dacă, în momentul şi în măsura în care acestea au fost creditate definitiv, necondiţionat, irevocabil și incontestabil în contul bancar indicat al LIGNUM. Termenul de plată începe de la data facturii și se consideră că a fost respectat doar în cazul în care contul bancar al LIGNUM este creditat cu suma respectivă până la data specificată a scadenţei.

4.2 Rata dobânzii penalizatoare pentru întârzierile în îndeplinirea obligațiilor de plată în moneda românească este mai mare cu 10 puncte procentuale decât rata de referință publicată de către Banca Națională a României pentru orice obligație de plată în euro sau alte valute, cu 10 puncte procentuale peste dobânda EURIBOR pe o lună, cu excepția cazului în care firma LIGNUM poate face dovada că a suferit un prejudiciu mai mare ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată, Clientul este obligat să ramburseze firmei LIGNUM toate cheltuielile legate de colectarea datoriilor și cele de judecată.

4.3 Plățile efectuate de către Client în altă formă sau monedă decât cele convenite, dacă sunt acceptate de către LIGNUM, vor fi considerate că au fost făcute în contul și nu în locul obligației de plată. Indiferent de orice altă destinație a unei plăți a Clientului, firma LIGNUM are dreptul de a compensa plățile, în primul rând cu creanțele auxiliare, dobânzile, creanțele scadente sau creanțele asupra cărora nu există încă o hotărâre judecătorească și, doar după aceea, cu obligația de plată de principiu.

4.4 Clientul va avea dreptul să rețină plățile sau să le compenseze cu creanțele sale în relația juridică cu obligația de plată în cazul în care acestea au fost stabilite în mod obligatoriu și definitiv sau au fost acceptate explicit de către LIGNUM.

4.5 În cazul unei înrăutățiri a situației economice a Clientului, firma LIGNUM are dreptul, indiferent de orice înţelegere contrară, să suspende livrările ulterioare de bunuri și servicii, să declare anticipat ajungerea la scadență a oricărei creanțe a Clientului, să ceară garanții sau plata de compensații (plata în avans).

5. Livrările, transferul riscului

5.1 Cantitățile livrate care depășesc sau coboară cu până la 10 procente sub cantitățile convenite vor fi acceptate cu ajustarea corespunzătoare a valorii facturii, în cazul toleranțelor dimensionale neobișnuite sau minore chiar și fără ajustarea valorii facturii, și prin aceasta vor fi considerate că nu reprezintă o deficiență. Se admit livrări parțiale iar acestea pot fi facturate separat. Nu este obligatorie respectarea specificațiilor de greutate, cu excepția situației în care cantitățile au fost facturate în mod expres Clientului la greutate.

5.2 În cazul livrărilor la cerere din stocul aflat la dispoziția Clientului, cu excepția cazului în care s-a convenit astfel în scris, Clientul are obligația de a solicita livrarea mărfurilor (sau serviciilor) într-o perioadă rezonabilă, cel puțin în termen de o lună de la confirmarea comenzii, în cantități aproximativ egale (aprox. +/- 10 procente).

5.3 Cu excepția cazului în care se convine altfel de către LIGNUM, în formă scrisă (în special, prin intermediul INCOTERMS), riscul de pierdere sau deteriorare (avariere) a mărfurilor sau de întârziere la transport se transferă Clientului în momentul în care mărfurile sunt pregătite pentru ridicare sau expediere. În cazul în care Clientul este în întârziere la recepționarea mărfii sau de plată, acest lucru va cauza, de asemenea, transferul riscului.

5.4 Cu excepția cazului în care se convine altfel, firma LIGNUM este liberă să aleagă modalitatea de transport pe cheltuiala Clientului fără a avea nicio obligație de a căuta cel mai ieftin mod de transport. Firma LIGNUM nu este răspunzătoare pentru pierderea sau deteriorarea (avarierea) mărfurilor sau pentru întârzieri în timpul transportului.

5.5 În cazul unei întârzieri sau unui refuz de recepționare a mărfii, în plus față de alte drepturi ale sale (cum ar fi resciziunea și vânzarea liberă pe cheltuiala Clientului), firma LIGNUM are dreptul de a depozita bunurile respective pe cheltuiala și pe riscul Clientul (la costuri obișnuite de depozitare sau costuri curente mai mari, cel puțin la un tarif minim de 1,00 € pe m³ pe zi calendaristică) și să considere aceste mărfuri ca fiind livrate și recepționate în mod corespunzător. În acest caz, prețul de achiziție devine imediat scadent la plată.

6. Termenele de livrare, obligația de recepționare a livrării

6.1 Termenele de livrare și durata serviciilor conținute în ofertele firmei LIGNUM nu au caracter obligatoriu și se referă la finalizarea lucrărilor în spațiile de lucru ale LIGNUM. Acordurile de livrare cu date și termene de livrare obligatorii se vor încheia în mod explicit, în scris. Cu toate acestea, ele nu vor fi considerate ca fiind contracte de livrare la termene fixe, dacă nu se convine altfel în mod explicit, în scris.

6.2 Termenele de livrare și de servire convenite și notificate ale LIGNUM constituie aproximări estimate și se pot abate de la termenele de livrare și de servire reale. Livrarea efectivă cu 15 zile înainte sau după data convenită sau anunțată este permisă și va fi considerată ca fiind efectuată la timp. În cazul unor întârzieri suplimentare, Clientul este obligat să acorde, în scris, o perioadă de grație de patru săptămâni.

6.3 Firma LIGNUM nu este răspunzătoare pentru întârzieri din motive de forță majoră, inclusiv opriri sau întreruperi planificate sau neplanificate ale activității sau cauzate de evenimente cum ar fi distrugerea mașinilor, grevă, incendiu și altele astfel de evenimente, sau care au loc la contractanții firmei LIGNUM (de ex., furnizori, transportatori, etc.), chiar și în cazul în care datele și perioadele au caracter obligatoriu. Orice astfel de întârzieri vor prelungi datele și perioadele convenite și anunțate și dau dreptul LIGNUM, iar în cazul unor întârzieri mai mari de 3 luni, după acordarea unei perioade rezonabile de grație și Clientului, să rezilieze integral sau parțial contractul cu privire la o partea încă neîndeplinită a acestuia.

6.4 Clientul este obligat să recepționeze mărfurile, acest lucru nu va afecta dreptul Clientului de a ridica revendicări care decurg din garanția acordată, cu toate acestea, returnarea mărfurilor din cauza unor presupuse deficiențe necesită acordul prealabil în scris al firmei LIGNUM , care va fi dat la libera alegere a acesteia.

7. Limitarea garanției

7.1 Perioada de garanție pentru defectele bunurilor și serviciilor care deja există la momentul transferului riscului (a se vedea § 5.3 și 5.4) se extinde pe o perioadă de maxim șase luni de la data transferului riscurilor. Firma LIGNUM nu va fi răspunzătoare pentru nici o defecțiune care apare după aceea.

7.2 Pentru a evita decăderea din dreptul de a revendica daune decurgând din garanția acordată, Clientul este obligat, în conformitate cu practicile din comerțul cu lemn, de a inspecta imediat și în mod corespunzător mărfurile intrate (inspecția mărfurilor) și de a notifica în scris defectele (în mod special, printr-o obiecție înscrisă în documentele de transport (CMR), care vor trebui transmise imediat către LIGNUM, în prealabil prin fax) și îi revine obligația de a face dovada că eventualele deficiențe existau deja la momentul transferării riscurilor. Firma LIGNUM va fi răspunzătoare doar pentru viciile nevizibile la exterior (ascunse), în cazul în care acestea erau cunoscute și, cu toate acestea, nu au fost aduse la cunoștința Clientului, sau dacă firma LIGNUM nu a cunoscut în mod flagrant aceste defecte datorită unei neglijențe grave.

7.3 În cazul unei reclamații din partea Clientului, la cererea firmei LIGNUM, Clientul va păstra în mod gratuit mărfurile în condiții accesibile, pentru desfășurarea investigațiilor și va ajuta în mod rezonabil firma LIGNUM în efectuarea oricăror examinări și/sau va returna marfa livrată după obținerea acordului din partea firmei LIGNUM. După utilizarea, prelucrarea sau vânzarea mărfurilor de către Client se exclude orice posibilitate de notificare a defecțiunilor și de revendicare de daune decurgând din garanție și daune de consecință, în măsura în care o inspecție a mărfurilor făcută imediat de către Client ar fi putut releva eventualele defecte sau dacă LIGNUM nu a putut investiga defectele reclamate de Client din motive care nu sunt imputabile firmei LIGNUM.

7.4 În cazul unor deficiențe, firma LIGNUM are dreptul, la libera ei alegere, fie să facă o livrare suplimentară sau de înlocuire gratuită, fie să remedieze orice defecte, să acorde compensații pentru diminuarea valorii sau să ridice marfa livrată care face obiectul reclamației, contra rambursării prețului de vânzare-cumpărare a mărfii. Nici un defect nu va afecta obligația Clientului de a plăti prețul de vânzare-cumpărare. Rezilierea contractului de către Client este admisibilă doar în ​​cazul în care încălcarea gravă a contractului nu a fost remediată într-un termen rezonabil sau în cazul unei întârzieri în remedierea defectelor și se limitează la mărfurile livrate care sunt afectate de deficiențe.

7.5 Revendicările decurgând din garanția de produs sunt prevăzute exhaustiv în prezentul contract. Ele revin în mod exclusiv firmei Clientului și nu pot fi cesionate unor terțe părți. Se exclud drepturi suplimentare sau adiționale decurgând din garanție și dreptul debitorului de a se îndrepta împotriva celorlalți debitori.

8. Limitarea răspunderii

8.1 Răspunderea firmei LIGNUM, a directorilor, angajaților și agenților acesteia, din orice fel de motiv legal (de ex. culpa in contrahendo, prejudiciu, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare sau altă încălcare a contractului) este limitată, în măsura admisibilă din punct de vedere legal, la comportamentul intenționat sau culpabil de producere a daunelor și la cel mult valoarea totală a prețului bunurilor și serviciilor și va fi prescrisă după un an de la transferul riscului.

8.2 Se exclude răspunderea firmei LIGNUM, a directorilor, angajaților și agenților acesteia pentru neglijența ușoară, răspunderea pentru daunele indirecte și pentru cele de consecință, inclusiv profitul nerealizat, pierderi economice pure, economii nerealizate, pierderea dobânzii, daune imprevizibile, daunele produse de utilizarea incorectă și daunele decurgând din revendicările unor terțe părți îndreptate împotriva Clientului.

8.3 Sarcina probei unei neîndepliniri a obligațiilor de către LIGNUM, directorii, angajații și agenții acesteia inclusiv dovada de neglijență (gravă sau foarte gravă), îi revine Clientului. În cazul încălcării oricăror instrucțiuni ale firmei LIGNUM cu privire la utilizarea sau prelucrarea ulterioară, Clientului îi revine sarcina de a demonstra că defectele și daunele nu au fost cauzate de către aceasta și că ele s-ar fi produs chiar urmând instrucțiunile firmei LIGNUM, în special prin efectuarea inspecției imediate și corespunzătoare a mărfii intrate.

8.4 În cazul unei răspunderi a firmei LIGNUM, directorilor, angajaților și agenților acesteia pentru deficiențele bunurilor și serviciilor livrate, limitările și opțiunile prevăzute în § 7 se aplică în mod analog în beneficiul firmei LIGNUM.

9. Păstrarea dreptului de proprietate, alte acorduri de garanție

9.1 Până la plata integrală și definitivă a prețului de vânzare-cumpărare, bunurile livrate rămân în proprietatea firmei LIGNUM.

9.2 În cazul în care bunurile firmei LIGNUM sunt prelucrate de către Client sau bunurile Clientului sunt prelucrate de LIGNUM, firma LIGNUM dobândește dreptul de proprietate comună asupra bunurilor prelucrate, în cotă valorică proporțională. Același lucru se aplică unei amestecări inseparabile a bunurilor firmei LIGNUM cu alte bunuri ale Clientului.

9.3 În măsura în care acest lucru este admisibil conform legii statului de reședință a Clientului sau firmei LIGNUM, firma LIGNUM își păstrează, de asemenea, dreptul de proprietate și după plata integrală a prețului de vânzare-cumpărare, până la stingerea completă și definitivă a oricăror și tuturor celorlalte creanțe ale LIGNUM în raport cu Clientul.

9.4 Pe durata perioadei de păstrare a dreptului de proprietate, Clientul este obligat să trateze bunurile cu grijă și să depoziteze în mod corespunzător mărfurile, separat față de celelalte bunuri, făcând acest lucru cu titlu gratuit. Cu excepția cazului în care Clientul este în întârziere cu plata, el are dreptul de a prelucra și revinde produsele firmei LIGNUM prin tranzacțiile comerciale fără a aduce prin aceasta atingere drepturilor LIGNUM. Nu sunt permise acte asupra mărfurilor care periclitează interesele de garantare ale firmei LIGNUM, în special, garanția reală imobiliară sau transferurile de garanții.

9.5 Clientul cesionează deja în avans, cu titlu de garanție, către LIGNUM, până la concurența creanțelor restante ale LIGNUM, oricare și toate creanțele restante și alte revendicări de repunere în posesie a bunurilor, pe care acesta le dobândește prin revânzarea bunurilor firmei LIGNUM sau prestarea de servicii către terțe părți și este obligat să-și notifice clienții, să facă mențiunile respective în evidențele sale contabile și să factureze și să facă dovada înregistrării acestor mențiuni prin permiterea accesului la evidențele și înregistrările contabile (extrase) la cererea firmei LIGNUM. De asemenea, după o astfel de cesionare, Clientul își păstrează dreptul de colectare și execuție a creanțelor, în măsura în care nu se află în întârziere de plată față de LIGNUM. Clientul este obligat să țină un cont bancar separat pentru colectarea creanțelor cesionate firmei LIGNUM.

9.6 Clientul este obligat sa notifice imediat firma LIGNUM, în scris, cu privire la orice încercări ale unor terțe părți de a confisca bunurile, în special, cu privire la orice măsuri de executare silită, precum și cu privire la orice deteriorare sau distrugere a mărfurilor. Orice modificare a dreptului de proprietate asupra bunurilor sau o modificare a adresei Clientului trebuie să fie imediat notificată de către Client. Terțele părți trebuie să fie informate, în mod adecvat, asupra drepturilor de proprietate ale firmei LIGNUM.

9.7 În cazul unei încălcări a contractului de către Client, în special în cazul unei întârzieri de plată, firma LIGNUM are dreptul de a reintra în posesia bunurilor care fac obiectul păstrării dreptului de proprietate sau de proprietate comună sau, dacă este cazul, de a trece la executarea silită a repunerii în posesie a Clientului împotriva terței părți, în nume propriu, și/sau să denunțe contractul, păstrând drepturile legale de revendicare dobândite de către firma LIGNUM. Reclamarea sau confiscarea bunurilor care fac obiectul păstrării dreptului de proprietate nu constituie o denunțare a contractului. Costurile și pierderile rezultate din redobândirea posesiei asupra bunurilor sau din revânzarea bunurilor pe piața liberă vor fi suportate de către Client.

9.8 La solicitarea firmei LIGNUM, Clientul este obligat să furnizeze o listă detaliată a creanțelor și a revendicărilor cesionate firmei LIGNUM în temeiul acestei prevederi contractuale, cu numele și adresele părților contractuale ale Clientului, să furnizeze toate informațiile necesare pentru a pune în aplicare drepturile cesionate și să acorde firmei LIGNUM orice altă asistență necesară și utilă.

10. Protecţia datelor

10.1 Scopul și categorii de date: În scopul derulării și executării contractelor cărora le sunt atașate acești Termeni și Condiții Generale de vânzare și livrare, firma LIGNUM poate colecta, stoca și folosi mai multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv numele, numărul de telefon și adresa e-mail referitoare la Client, reprezentanți, angajați, agenți sau alte persoane care reprezintă Clientul. Datele pot fi colectate de la Client sau direct de la persoana vizată.

10.2 Păstrarea datelor: LIGNUM va păstra datele cu caracter personal pe perioada necesară pentru derularea contractului, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe juridice, contabile sau de raportare care pot implica prelucrarea unor astfel de date. Pentru a stabili perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, firma LIGNUM ia în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudicii prin utilizarea neautorizată sau divulgarea de date cu caracter personal, scopurile pentru care LIGNUM procesează date cu caracter personal și dacă LIGNUM poate îndeplini aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile.

10.3 Destinatarii datelor: LIGNUM ar putea face schimb de date cu caracter personal cu societățile din cadrul grupului de firme și alte persoane juridice/societăți, cum ar fi autoritățile legale, alți furnizori de servicii, în următoarele scopuri: îndeplinirea obligațiilor legale de raportare, care să permită furnizorului de servicii să presteze anumite servicii pentru executarea contractului principal.

10.4 Exactitatea datelor: Este important ca informaţiile personale prelucrate de LIGNUM să fie exacte şi actuale. Clientul va ține la curent firma LIGNUM asupra oricărei modificări în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate conform celor de mai sus, în măsura în care informațiile sunt relevante pentru contractul care urmează să fie derulat între LIGNUM și Client.

10.5 Drepturile persoanelor vizate în legătură cu datele cu caracter personal. În anumite împrejurări, persoanele vizate au, prin lege, dreptul:

  • Să solicite accesul la informaţiile cu caracter personal (prevedere cunoscută la modul general ca solicitare de acces a persoanei vizate). Acest lucru permite persoanelor vizate să primească o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem asupra persoanei vizate şi de a verifica dacă prelucrăm în mod legal aceste date.
  • Să solicite corectarea informațiilor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu persoana vizată. Acest lucru permite persoanelor vizate să corecteze orice informații incomplete sau inexacte pe care le deținem despre ele.
  • Să solicite ștergerea datelor cu caracter personal. Acest lucru permite persoanelor vizate să solicite firmei LIGNUM ștergerea sau îndepărtarea informațiilor cu caracter personal în cazul în care nu există nici un motiv temeinic pentru noi de a continua procesarea acestora. Persoanele vizate au dreptul de a solicita firmei LIGNUM ștergerea și îndepărtarea informațiilor cu caracter personal în cazul în care persoanele vizate și-au exercitat dreptul la opoziție cu privire la prelucrare.
  • Să solicite restricţionarea prelucrării informațiilor cu caracter personal. Acest lucru permite persoanelor vizate să ne solicite suspendarea procesării informaţiilor cu caracter personal despre persoanele vizate, de exemplu dacă doresc ca noi să stabilim exactitatea sau motivul prelucrării acestora.

Pentru a revizui, verifica, corecta sau solicita ştergerea informaţiilor cu caracter personal, a ridica opoziție față de prelucrarea datelor cu caracter personal sau de a exercita oricare dintre drepturile menţionate mai sus, firma LIGNUM poate fi contactată în scris la adresa Bacau, Oras Darmanesti, str. Energiei, nr. 415, cladire Sediu Administrativ, Biroul nr. 1, în atenţia Departamentului juridic și/sau la adresa de e-mail gdpr@lignum.ro.

Clientul este responsabil ca toate persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate pentru încheierea și derularea contractului în cauză să fie informate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să le pună la dispoziție cel puțin informațiile incluse în acest capitol 10.

10.6 Nicio altă prelucrare de date: Pentru încheierea şi derularea contractului în cauză, şi dacă nu s-a convenit altfel între LIGNUM şi Client, LIGNUM nu va prelucra niciun fel de alte date cu caracter personal în plus faţă de categoriile de date menţionate la punctul 10.1 de mai sus. În cazul în care Clientul comunică date cu caracter personal către LIGNUM, aceste date se vor șterge în conformitate cu regulamentele interne ale firmei LIGNUM și firma LIGNUM nu-și va asuma niciun fel de răspundere pentru această prelucrare, iar orice divulgare nedorită sau alte incidente cad în răspunderea exclusivă a Clientului, care va exonera de răspundere firma LIGNUM și o va despăgubi pentru orice fel de daune.

10.7 Răspunderea Clientului cu privire la prelucrarea datelor firmei LIGNUM: Dacă Clientul prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către firma LIGNUM, inclusiv date referitoare la reprezentanţii sau angajaţii firmei LIGNUM, Clientul va trebui să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru protejarea acestor date şi va fi răspunzător pentru respectarea legilor privitoare la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

11. Proprietatea intelectuală și alte drepturi ale terților

11.1 Firma LIGNUM este responsabilă pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, doar dacă aceasta s-a comis din neglijență gravă și în cazul în care astfel de drepturi de proprietate sunt protejate în conformitate cu legile statului de reședință al firmei LIGNUM. Firma LIGNUM răspunde de faptul că bunurile și serviciile livrate nu sunt grevate de drepturile vreunei terțe părți în temeiul altor legi, doar în cazul în care acest lucru a fost convenit în mod explicit în scris.

11.2 Firma LIGNUM nu este răspunzătore dacă și în măsura în care mărfurile au fost produse în conformitate cu instrucțiunile explicite furnizate de Client. În acest caz, Clientul este obligat să despăgubească și să exonereze de răspundere firma LIGNUM față de și împotriva tuturor revendicărilor curente sau presupuse ale unei terțe părți, de orice natură ar fi acestea.

11.3 Clientul este obligat să pună la dispoziție orice informație și toate informațiile necesare asupra pretinselor revendicări ale unor terțe părți cu privire la încălcarea drepturilor de orice fel legate de bunurile și serviciile firmei LIGNUM și să ajute în mod rezonabil firma LIGNUM în apărarea contra revendicărilor nefondate. În plus, se aplică în mod analog limitările referitoare la garanție și răspundere prevăzute de § 7 și § 8.

11.4 Drepturile și obligațiile privind relațiile comerciale dintre LIGNUM și Client vor intra în vigoare în mod exclusiv în beneficiul părților și vor deveni obligatorii pentru părți și succesorii și cesionarii legali ai acestora. Dacă nu este stipulat în mod explicit contrariul, nici o altă persoană fizică sau juridică nu va fi considerată a fi un terț beneficiar și, prin urmare, ca dobândind drepturi prin prezentul.

12. Dispoziții finale

12.1 Firma LIGNUM are dreptul de a cesiona și transfera, în totalitate sau parțial, toate drepturile și obligațiile care decurg din relațiile comerciale cu Clientul, către o altă persoană juridică cu efect de stingere a obligațiilor și va informa în mod corespunzător Clientul asupra acestei situații. Cesiunea sau transferul de drepturi și obligații de către client în legătură cu relațiile comerciale se supune acordului explicit al firmei LIGNUM, dat în prealabil în scris, și nu afectează răspunderea viitoare a Clientului pentru obligațiile existente și viitoare, care decurg din contract.

12.2 Relațiilor comerciale cu Clientul li se aplică legislația austriacă și uzanțele austriece în comerțul cu lemn în cazul în care Clientul își are sediul în afara României, în caz contrar se aplică legislația română și uzanțele austriece în comerțul cu lemn se aplică prin analogie. Nu se aplică Convenția privind contractele pentru vânzarea internațională de mărfuri. Locul de îndeplinire a tuturor revendicărilor reciproce este, la libera alegere a firmei LIGNUM, fie sediul firmei LIGNUM, fie Austria.

12.3 În cazul în care o prevedere din acești Termeni și condiții generale sau unui alt acord cu Clientul este sau devine fără efect sau inaplicabilă în conformitate cu legislația obligatorie, acest lucru nu va afecta efectul acestei prevederi în temeiul altor legi aplicabile și oricăror alte prevederi. Prevederea fără efect se consideră a fi înlocuită, dacă este posibil prin aplicarea parțială a legislație țării în care se află sediul Clientului sau firmei LIGNUM, prin acord reciproc, de o prevedere cu efecte juridice ale cărei efecte economice se apropie cel mai mult de prevederea fără efect.

12.4 Acordurile și modificările sau completările acestora sunt obligatorii pentru firma LIGNUM doar dacă sunt făcute în scris sau pe e-mail. Orice acord explicit sau implicit sau renunțare a firmei LIGNUM în legătură cu o încălcare sau nerespectare a unui contract de către Client nu trebuie să fie considerat ca un consimțământ sau renunțare la acțiune pentru orice altă viitoare încălcare a contractului, iar Clientul nu se va baza pe vreun consimțământ sau renunțare implicită a firmei LIGNUM.

12.5 Oricare și toate litigiile care decurg din sau în legătură cu relațiile comerciale cu Clientul, inclusiv încălcarea, rezilierea sau nulitatea, vor fi soluționate definitiv în conformitate cu Regulamentul de arbitraj și de conciliere al Centrului Internațional de Arbitraj al Camerei Economice Federale Austriece din Viena (Regulamentul de la Viena) de către unul sau mai mulți arbitri numiți în conformitate cu aceste reguli.

12.6 Firma LIGNUM poate de asemenea deferi orice astfel de dispută instanței din Viena-Orașul Vechi care deține competența materială sau oricărei alte instanțe adecvate, de exemplu, care are jurisdicție asupra sediului firmei LIGNUM sau Clientului.